Corporate Sustainability Reporting Directive

przez jbdadm_klimatopedia

10 listopada 2022 została przyjęta przez Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów (526 za, 60 przeciw, 28 głosów wstrzymujących się) dyrektywa CSRD.

Rada Europejska najprawdopodobniej przyjmie ją 28 listopada, a po 20 dniach od jej podpisania i opublikowania w Dzienniku Ustaw UE – wejdzie ona w życie. Kraje członkowskie będą mieć na jej wdrożenie 18 miesięcy, a pierwsze raporty mają dotyczyć roku 2024. 

 

CZYM JEST CSRD?

Ogłoszony przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 projekt Dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) wymaga od dużych przedsiębiorstw regularnego publikowania raportów na temat ich działań wpływających na środowisko i otoczenie społeczne. 

Dyrektywa ta zastąpi obecną dyrektywę dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), rozszerzając obowiązek raportowania na większą liczbę podmiotów oraz informacji z zakresu ESG. Wprowadza szczegółowe wymogi sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na środowisko, prawa człowieka i społeczeństwo, oparte na wspólnych kryteriach zgodnych z celami klimatycznymi UE w oparciu o jednolity europejski system raportowania cyfrowego (ESRS).

Jest ona elementem kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, które służyć mają osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050. Ma pomóc inwestorom, konsumentom, decydentom i innym zainteresowanym stronom ocenić wyniki niefinansowe dużych firm. Tym samym zachęca je do rozwijania bardziej odpowiedzialnego podejścia do biznesu. 

Komisja Europejska po raz pierwszy określiła także wspólne ramy sprawozdawcze dla danych niefinansowych. Raporty będą tworzone według jednolitego europejskiego standardu, kładąc podwaliny pod standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, a dane w nich zawarte będą podlegały obowiązkowemu audytowi. 

 

KIEDY I KOGO OBEJMIE OBOWIĄZEK CSRD?

Obowiązek raportowania wg CSRD zostanie wprowadzony w trzech etapach:

  • 1 stycznia 2024 r. dla spółek już objętych dyrektywą o sprawozdawczości niefinansowej (raportowanie w 2025 r. za rok obrotowy 2024) – dotyczy jednostek zainteresowania publicznego, zatrudniających ponad 500 osób i/lub 85 mln PLN suma aktywów i/lub 170 mln PLN przychody netto.
  • 1 stycznia 2025 r. dla pozostałych dużych spółek, które obecnie nie podlegają dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej (raportowanie w 2026 r. za rok obrotowy 2025) – zarówno notowane, jak i nienotowane na giełdzie, oraz dużych grup kapitałowych, spełniających przynajmniej dwa z trzech wymogów: zatrudniające powyżej 250 osób, 40 mln EUR obrotu, 20 mln sumy bilansowej.
  • 1 stycznia 2026 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie i innych przedsiębiorstw (raportowanie w 2027 r. za rok obrotowy 2026). Istnieje możliwość przesunięcia w okresie przejściowym raportowania przez MŚP na rok 2028 (w 2029 za rok 2028). 

Obowiązek raportowania rozszerzy się z ok. 11 700 europejskich firm dotychczas objętych tym obowiązkiem do ok. 50 000. W Polsce grono firm objętych obowiązkiem raportowania rozszerzy się ze 150 podmiotów (spółek giełdowych zatrudniających powyżej 500 pracowników i spełniających jedno z dwóch kryteriów finansowych) do ponad 3500.

Pośrednio regulacja wpłynie na znacznie więcej podmiotów w łańcuchach dostaw, zobowiązanych do gromadzenia i udostępniania informacji większym spółkom.

 

CO CSRD OZNACZA W PRAKTYCE?

Firmy objęte obowiązkiem raportowania będą musiały zacząć zbierać dane: przeprowadzić badania istotności, ryzyk niefinansowych, zbudować sposób gromadzenia danych, a także przeanalizować swój łańcuch wartości. Może to dotknąć także małe podmioty, które będą musiały wykazać swoje zaangażowanie w kwestie ESG, by nie wypaść z łańcucha dostaw większych firm. Jeśli firma nie ma świadomości swojego wpływu na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, nie mierzy go ani nie monitoruje, to najwyższy czas, aby ten proces rozpocząć!  

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności