Corporate Sustainability Reporting Directive

przez admin_klimatopedia

CZYM JEST CSRD?

Ogłoszony przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 projekt Dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) wymaga od dużych przedsiębiorstw regularnego publikowania raportów na temat ich działań wpływających na środowisko i otoczenie społeczne.

Dyrektywa ta zastąpi obecną dyrektywę 2014/95/EU, dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), rozszerzając obowiązek raportowania na większą liczbę podmiotów oraz informacji z zakresu ESG [1].

Jest ona elementem kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, które służyć mają osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 [2]. Ma pomóc inwestorom, konsumentom, decydentom i innym zainteresowanym stronom ocenić wyniki niefinansowe dużych firm. Tym samym zachęca te firmy do rozwijania bardziej odpowiedzialnego podejścia do biznesu.

Komisja Europejska po raz pierwszy określiła także wspólne ramy sprawozdawcze dla danych niefinansowych. Raporty będą tworzone według jednolitego europejskiego standardu, a dane w nich zawarte będą podlegały obowiązkowemu audytowi.

 

KOGO MA DOTYCZYĆ CSRD?

Projekt dyrektywy przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania zagadnień ESG (dane w obszarze środowiskowym (E), społecznym (S) oraz ładu korporacyjnego (G)) przez wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe (w tym duże spółki giełdowe). Oznacza to każde przedsiębiorstwo, które spełnia co najmniej dwa z trzech kryteriów: 250 średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym, 40 mln euro przychodów netto ze sprzedaży, 20 mln euro sumy bilansowej. Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły dobrowolnie stosować niniejsze wymogi.

W Polsce grono firm objętych obowiązkiem raportowania rozszerzy się ze 150 podmiotów (spółek giełdowych zatrudniających powyżej 500 pracowników i spełniających jedno z dwóch kryteriów finansowych) do ponad 3 tys.

 

KIEDY CSRD WEJDZIE W ŻYCIE?

Choć prace legislacyjne nad projektem wciąż trwają i ma wejść on w życie 1 stycznia 2023, firmy zobowiązane do raportowania będą musiały przedstawić 1 stycznia 2024 roku raport za 2023 rok.

 

CO CSRD OZNACZA W PRAKTYCE?

Przełożenie na realia jest takie, że w 2022 roku duże przedsiębiorstwa muszą się przygotować do zbierania danych w 2023 roku: przeprowadzić badania istotności, ryzyk niefinansowych, zbudować sposób gromadzenia danych, a także przeanalizować swój łańcuch wartości. Może to dotknąć także małe podmioty, które będą musiały wykazać swoje zaangażowanie w kwestie ESG, by nie wypaść z łańcucha dostaw większych firm. Jeśli firma nie ma świadomości swojego wpływu na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, nie mierzy go ani nie monitoruje, to najwyższy czas, aby ten proces rozpocząć. Za wiele czasu nie zostało [3].

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności