Raportowanie CSRD

przez Anna Boruta

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe wymogi dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, które będą miały istotne konsekwencje dla przedsiębiorców. Przygotowanie się do tych zmian jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i spełnienia oczekiwań interesariuszy. Dlatego warto już teraz zacząć działać i dostosować swoje praktyki i procesy do nowych wymogów.

 

JAKIE INFORMACJE MAJĄ UJAWNIAĆ OBOWIĄZANE PODMIOTY?

Według wciąż opracowywanych szczegółowych standardów sprawozdawczości w oparciu o jednolity europejski system raportowania cyfrowego (ESRS), CSRD wymaga od podmiotów do tego zobowiązanych raportowania informacji, które mają przedstawić:

 • wpływ podmiotu na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem,
 • w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oddziałują na rozwój, wyniki i sytuację podmiotu.

W sprawozdaniu będzie musiał znaleźć się m.in.:

 • krótki opis modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki, w tym m.in. odporność modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki na ryzyka odnoszące się do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • opis roli organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz ich wiedzy eksperckiej i umiejętności koniecznych do wypełniania tej roli lub dostępu takich organów do takiej wiedzy eksperckiej i umiejętności,
 • opis polityk jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i in.

W niektórych przypadkach, podmioty zobowiązane do raportowania powinny ujawnić nie tylko informacje dane na temat operacji własnych, ale także te związane z ich łańcuchem wartości. A na łańcuch wartości jednostki składają się wszystkie działania, zasoby i relacje związane z modelem działalności i środowiskiem zewnętrznym, w jakim podmiot funkcjonuje – podejmowane i wykorzystywane przez jednostkę, począwszy od koncepcji stworzenia produktu lub usługi aż do końca ich żywotności. Wspomniane powyżej informacje obejmują w szczególności dane o produktach i usługach podmiotu, jego stosunkach gospodarczych i łańcuchach dostaw.

 

STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Mają zapewnić jakość informacji przedstawianych przez zobowiązane jednostki – informacje te będą musiały być zrozumiałe, istotne i, najważniejsze, weryfikowalne.

W świetle dyrektywy CSRD standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju można podzielić na dwie kategorie:

 • określające, jakie informacje jednostka ma ujawniać niezależnie od sektora (branży), w którym prowadzi działalność, oraz
 • wskazujące, jakie informacje odnoszące się do konkretnego sektora (branży) mają być ujawniane przez jednostki.

Pierwsze standardy, które będą miały zastosowanie niezależnie od sektora, w jakim dana jednostka prowadzi działalność, zostały przyjęte przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych dnia 30 czerwca 2023 r. W połowie 2024 r. powinna przyjąć standardy branżowe dla poszczególnych sektorów gospodarki oraz akty delegowane zawierające standardy dostosowane dla małych i średnich podmiotów raportujących. Przy opracowaniu wspomnianych aktów Komisja Europejska jest zobowiązana wziąć pod uwagę tzw. porady techniczne Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG).

EFRAG opracowała już pierwszy zestaw 12 projektów standardów niezależnych od sektora i przekazała go Komisji Europejskiej do weryfikacji pod koniec ubiegłego roku. Wskazują one konkretne, niekiedy bardzo szczegółowe dane, które jednostki będą musiały ujawniać w ramach raportowania w obszarze ESG (tj. w zakresie środowiskowym, społecznym – w tym pracowniczym oraz ładu korporacyjnego). Jednocześnie założeniem unijnej legislacji jest to, aby standardy w związku z nowymi wymaganiami ESG nie nakładały nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na jednostki.

Przygotowane przez EFRAG projekty standardów zawierają ponad 80 wymagań ujawnień, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Każde z nich wskazują na kolejne konieczne dane do zaraportowania. Jednostki będą ujawniały – zgodnie z ESRS – wszystkie istotne informacje (material information) dotyczące wpływu, ryzyk i szans w odniesieniu do kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Informacje mają umożliwić zrozumienie wpływu jednostki na powyższe kwestie i wpływ tych kwestii na rozwój, wyniki i pozycję jednostki.

Przykład ujawnienia w zakresie ŚRODOWISKO: Jednostki będą musiały informować o swoim zużyciu energii i o miksie energetycznym – obejmuje to wskazywanie całkowitego zużycia energii w MWh, związanego z własną działalnością: ze źródeł nieodnawialnych dla sektorów o dużym wpływie na klimat, z podziałem na m.in. zużycie paliw z węgla i produktów węglowych, z ropy naftowej i produktów naftowych, a także ze źródeł odnawialnych, z podziałem na zużycie paliw ze źródeł odnawialnych (w tym biomasy, biogazu, odpadów z paliw niekopalnych, wodoru ze źródeł odnawialnych itp.), zużycie zakupionej lub nabytej np. energii elektrycznej, ciepła, pary ze źródeł odnawialnych; oraz zużycie energii wytworzonej we własnym zakresie.

 

JAK PRZEDSIĘBIORCY POWINNI SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WDROŻENIA DYREKTYWY CSRD?

Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczości na podstawie dyrektywy CSRD powinny już weryfikować, czy są w posiadaniu danych umożliwiających im wywiązanie się z obowiązku raportowania, bazując na projektach standardów sprawozdawczości opracowanych przez EFRAG (np. stosowne polityki i inne dokumenty dotyczące zasad funkcjonowania spółki) oraz wprowadzać procedury zapewniające działalność jednostki w duchu zrównoważonego rozwoju.

Warto zacząć przygotowania do wdrożenia dyrektywy, aby uniknąć wewnętrznych problemów, które mogą utrudnić późniejszą pracę. Oto kilka kroków, które pomogą w tym procesie:

 • Zrozumienie wymagań

Warto zapoznać się z zasadami CSRD i zrozumieć, jakie informacje będą wymagane w sprawozdaniach zrównoważonego rozwoju. Dogłębne poznanie dyrektywy i jej wymogów jest kluczowe do odpowiedniego przygotowania się do nowych standardów.

 • Ocena obecnych praktyk

Warto przeanalizować obecnie stosowane praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju w firmie: jakie informacje są zbierane i raportowane? w jakim stopniu są one zgodne z przyszłymi wymaganiami CSRD? Istotne jest zidentyfikowanie obszarów, w których będą konieczne zmiany lub ulepszenia.

 • Udoskonalenie systemów i procesów

Dobrze jest upewnić się, czy w firmie obowiązują odpowiednie systemy i procesy, które umożliwią zbieranie i raportowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Może to wymagać dostosowania istniejących systemów zarządzania lub wdrożenia nowych narzędzi.

 • Włączenie interesariuszy

Zaangażowanie pracowników, klientów, inwestorów i organizacje pozarządowe usprawni proces przygotowania do CSRD. Warto prowadzić z nimi konsultacje i dialog, aby zrozumieć ich oczekiwania i potrzeby dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju.

 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Analiza struktury zarządzania pozwala upewnić się, czy w przedsiębiorstwie są odpowiednie zasoby i kompetencje, aby skutecznie zarządzać zrównoważonym rozwojem. Warto rozważyć mianowanie odpowiedzialnej osoby lub zespołu ds. zrównoważonego rozwoju oraz zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników.

 • Monitorowanie postępów

Ustalenie systemu monitorowania postępów w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju i regularne dokonywanie oceny swojego działania pomoże śledzić postępy, identyfikować obszary wymagające ulepszeń i dostosować swoje działania do postępu CSRD.

Źródła: crido.pl, infor.pl, materiality.pl, gov.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności